Rozsah a druhy projektov

Stručný popis činností,vykonávaných v našom ateliéri

Stručný popis činností,vykonávaných v našom ateliéri

Predmet činnosti:
Autorizovaní
architekti,členovia SKA
Zápis v zozname hospodárskych subjektov platný do 06.2020:
Predmet podnikania: Predmet podnikania
– sprostredkovanie obchodu a služžieb,
– projektová činnos v oblasti architektúry,
– projektovanie pozemných stavieb,
– návrh interiérov, exteriérov a grafický a stavebný design,
– držžiteľ osvedčenia je podľa § 4 zákona SNR è. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných slovenských inžžinieroch v znení neskorších
 predpisov oprávnený
vykonáva odborné činnosti vo výstavbe v tomto rozsahu:,
– a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä
vypracúvanie stavebných
zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických šštúdií,
územnoplánovacích prieskumov a rozborov,
– b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä vypracúvanie architektonických
návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie
stavieb a ich zmien, vrátane interiérov a exteriérov, ako aj rekonšštrukcií a modernizácií budov
a obnovy stavebných pamiatok,
– c) spracovávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
– d) vykonávanie projektového a stavebného manažžmentu,
najmä riadenia projektu a
koordinácie čiastkových projektov vypracovaných inžžiniermi, krajinármi a inými ššpecialistami
a výkon autorského dohľadu nad realizačnými projektmi a vykonávanie stavebného dozoru,
– e) grafické spracúvánie a modelovanie architektonického
diela, vrátane vypracúvania
ššpecifikácií a technickej dokumentácie,
– f) poskytovanie súvisiacich technických služžieb, najmä
poskytovanie architektonického
poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností,
zastupovanie investora pri príprave a
uskutočňovaní stavieb,
– g) vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní 

Rodinný dom Ivánka pri Dunaji 2013 vizualizácia rekonštrukcie

Verejné obstarávanie Zvýšenie energetickej efektívnosti budov 2013

Prihlásenie