Projekty nájomných bytových domov

Typy nájomných domov

Jednotlivé byty sú navrhnuté v súlade s zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhláškou 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, v zmysle platných STN a ďalšej platnej legislatívy

a kritériami pre poskytnutie úveru zo ŠFRB a štátnych dotácií MDVaRR SR a to predovšetkým okrem iného aj zákon č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v aktuálnom znení a Vyhlášku č. 283/2017 o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania v aktuálnom znení ,pričom nové stavebné objekty musia spĺňať požiadavky na energetickú hospodárnosť v triede A0( 32kWh(m2*a) – preukázateľné výpočtom v PHPP.

Štruktúra bytov,typy bytov a ich počet je predmetom zadania objednávateľa.Z toho vyplýva podlažnosť,hmotové riešenie a ostatné aspekty riešenia zadania.

Prihlásenie